Aimigo organisatieadvies
 


Organisatieadvies

In de filosofie van AIMIGO is een organisatie in de basis opgebouwd uit een groep individuen, waarop de volgende vertaling van de definitie van de Griekse ‘polis’ van toepassing is:

“By establishing rule-governed ways of deciding, delegating, and setting the boundaries of membership, a collectivity becomes an organisation capable of acting.”

Binnen de organisatie context spelen talloze processen, systemen en interacties een rol waar mensen verhoudingen en verbanden aangaan ten behoeve van te behalen doelen en het neer te zetten resultaten.

Vier belangrijke subsystemen in het organisatieleven zijn:

 • Omgeving & Context
  Klanten, trends, ontwikkelingen, wet- en regelgeving, imago
 • Identiteit & Beleid
  Missie, visie, zingveing van de organisatie, culturele waarden, doelstellingen en resultaten, korte/middellange/lange termijn
 • Sociaal
  structuur en opbouw van de organisatie, functies, organen, overlegvormen, menselijke competentie ontwikkeling, organisatie cultuur en taboes, leiderschapsstructuur, communicatie en samenwerking, omgaan met conflicten
 • Technisch – instrumenteel
  processen, fysieke middelen, randvoorwaarden

Organisatie advies diensten van AIMIGO  beogen opdrachtgevers integraal te ondersteunen op genoemde velden, waarbij accenten liggen op:

o Alignment
o De organisatie als levend geheel
o Vrije ruimte
o Biografische benadering
o Vitaliteit en eigen verantwoordelijkheid
o Resultaatgericht
o Mensgericht
o Van de praktijk, naar de praktijk
o Van reizen naar trekken
o Partnerschap en coproductie: de relatie met opdrachtgevers

 • Alignment
  Ontwikkeltrajecten worden benaderd vanuit de samenhang tussen vier verschillende niveaus waar organisaties mee te maken hebben:
  - de individuele medewerkers (competenties, persoonlijke effectiviteit, et cetera),
  - teams of afdelingen (o.a. communicatie en samenwerking),
  - ‘het organisatie niveau’ (management, processen, cultuur), en
  - de omgeving van de organisatie (markt, klanten, concurrenten).
  Deze vier niveaus beïnvloeden elkaar voortdurend, zodat bij focus op één niveau altijd rekening gehouden wordt met de invloeden van de andere niveaus.
 • De organisatie als levend geheel
  Door de onderlinge samenhang tussen vier niveaus van een organisatie ontstaan interactie, uitwisseling, conflict, dynamiek, complexiteit, creativiteit en mogelijkheden. Onlosmakelijk zijn individuen, organisatie en omgeving verbonden. Dit maakt organisaties levend, levendig en noodzakelijk bewegend in een sterk veranderende wereld. kunstzinnige weergave van organisatieprpfielen
 • Vrije ruimte
  Uit onderzoek blijkt, dat
  - in samenwerking met collega’s, waarbij
  - directe feedback wordt gegeven,
  - er ruimte bestaat om te experimenteren, en
  - kritische reflectie onder leiding van een extern oog mogelijk is,
  medewerkers zich sterker ontwikkelen, zelfvertrouwen toeneemt, men onzekerheden adequater hanteert, en openheid en transparantie op de werkplek toenemen.
  Dit pleit er voor om organisaties om te vormen tot ontmoetingsplaatsen van professionals, waarbij naast monitoring, planning & control meer vrije ruimte ontstaat voor interactie, het delen van kennis, en ervaringsuitwisseling. Te denken hierbij valt aan vormen van overleg, intervisie, ruimtes voor product-/dienstontwikkeling, ‘out of the box’ concepten en aanpakken, creativiteitsruimten.
 • Biografische benadering
  Organisaties worden gevormd door mensen. Individuen, zoals alle uit mensen samengestelde entiteiten (teams, afdelingen, organisaties, allianties, verenigingen, enzovoorts) hebben hun eigen geschiedenis, heden en toekomst. Zij volgen unieke lijnen, perspectieven, en eigen processen van ontwikkeling. Deze ontwikkeling wordt bepaald door tijd, plaats, cultuur en (sociaal economische) context.
  Langs die lijnen zijn specifieke motieven, waarden, overtuigingen en taboes van invloed op de motivatie, het gedrag en het handelen van de betrokken individuen.
  Vandaar dat AIMIGO haar ontwikkeltrajecten vanuit het verleden en de toekomst van de organisatie insteekt.
 • Resultaatgericht en mensgericht
  Bij elk adviestraject wordt de balans tussen het bestaansrecht van de organisatie (omzet, marktaandeel en klanten) en het menselijke potentieel (competentie ontwikkeling, samenwerking, waarden en normen) in de gaten gehouden.
  Van de praktijk, naar de praktijk: Action Learning en Action Planning
  Leren en ontwikkelen in de praktijk staan voorop. Dat houdt in, dat de leer- en coachingstrajecten altijd gericht zijn om vanuit de praktijk via theorie/training de vertaalslag (terug) te maken naar de dagelijkse praktijk.
  Daartoe worden (via ‘drieslag leren’) aandachtspunten en actieplannen geformuleerd waar men in de praktijk mee aan de slag gaat. Na een periode van experimenteren in de praktijk vindt reflectie plaats op opgedane ervaringen, en wordt een vervolgslag geformuleerd.
  Een zelf ontwikkeld en beproefd stappenplan vormt hierbij de leidraad. Trekkers op reis
 • Van reizen naar trekken
  Het is verleden tijd, dat organisaties zich konden bedienen van uitgestrekte tijdshorizonten, en daarin mijlpaalmatig hun doelen konden uitzetten. Acteren zoals men een reis plant is tegenwoordig met grillige en snelwisselende ontwikkelingen bij mensen en in markten niet meer doenlijk. Ook het organisatieleven wordt meer en meer een kwestie van ‘trekken’: op basis van de dagelijkse ontwikkelingen reageren, keuzes makend op basis van eigen waarden en principes binnen een voortdurend veranderende context. 
 • Partnerschap en coproductie: de relatie met opdrachtgevers
  AIMIGO stelt zich in trajecten naar de opdrachtgever proactief, expliciet en ondersteunend op.
  De inhoudelijke werkzaamheden worden uitgevoerd in gezamenlijkheid en onderling overleg met de opdrachtgevers. Wensen en verwachtingen van de opdrachtgevers zijn leidend binnen vóóraf bepaalde, realistische kaders.
  Gezamenlijkheid en overeenstemming, op transparante wijze communiceren over doelen en resultaten lopen als vanzelfsprekende rode draden door de trajecten, van begin tot eind.

Wilt u meer weten over Aimigo en haar visie op organisaties, mail ons.