Leveringsvoorwaarden AIMIGO maatwerk bij ontwikkeling
 

Leveringsvoorwaarden AIMIGO – maatwerk bij ontwikkeling

 Artikel 1. Begripsbepaling

1.1. Wij/Ons:
AIMIGO – maatwerk bij ontwikkeling, is de gebruiker van deze algemene voorwaarden en zal hiernavolgend worden aangeduid met ‘wij’ of ‘ons’.

1.2. Opdrachtgever:
Onder opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden begrepen iedere (rechts)persoon in wiens opdracht en voor wiens rekening werkzaamheden worden verricht.

1.3. Deelnemer:
Onder deelnemer wordt in deze algemene voorwaarden begrepen ieder individu,
 dat persoonlijk of via een werkgever deelneemt aan één van onze diensten, zijnde trainingen, workshops, et cetera.

1.4. Schriftelijk:
 Onder schriftelijk wordt mede verstaan een faxbericht of een e-mailbericht.

1.5. Ontwikkeltraject:
Onder ontwikkeltraject wordt het door ons verzorgde traject verstaan dat betrekking heeft op menselijke ontwikkeling en leren/veranderen in de ruimste zin des woords, door middel van opleidingen, trainingen, workshops, procesbegeleiding, coaching, loopbaanbegeleiding, organisatie advieswerk, en alle andere vormen van opleiding, dan wel advisering, hierbij niet vermeld.

1.6. Intakegesprek:
Dit is een gesprek waarin de doelstellingen, de resultaten, de werkwijze/aanpak, en de uitgangspunten/randvoorwaarden en onderlinge afspraken van het ontwikkeltraject met de leerbehoeften, de verwachtingen/wensen, en het programma van eisen van de opdrachtgever/deelnemer/begunstigde worden afgestemd. Dit gesprek maakt deel uit van het ontwikkeltraject en is een voorwaarde voor deelname.

1.7.    Start van het ontwikkeltraject:
Het eerste contactmoment van het ontwikkeltraject. Bij trainingen is dit de eerste trainingsdag.

1.8. Annuleren:
Het beëindigen van de opdracht voor een ontwikkeltraject of verplaatsen van het startmoment van het ontwikkeltraject.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onze aanbiedingen/offertes, op alle door ons gesloten overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten, alsmede op alle rechtshandelingen, leveringen en werkzaamheden verricht door of namens ons, alsmede op alle in de toekomst met ons aan te gane rechtsverhoudingen, voor zover deze rechtsbetrekkingen in relatie staan tot onze opdrachtgevers.
 
2.2. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden binden ons slechts indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3. De door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden en/of andere voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij zij door ons schriftelijk zijn aanvaard, dan wel integraal onderdeel uitmaken van de overeengekomen opdracht.

2.4. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zouden zijn of zouden worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, of van de in tussen ons en opdrachtgever gesloten overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, onverkort van kracht.

2.5. Indien van deze algemene voorwaarden versies in andere talen bestaan, zal de Nederlandse immer prevaleren.

Artikel 3. Aanbieding/Offerte

3.1. Al onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten, in welk geval de aanbieding na deze termijn vervalt.

3.2. Alle aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst door ons onder normale omstandigheden, op basis van de ons bekende gegevens, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.

Artikel 4. Totstandkoming

4.1. Indien ons aanbod vrijblijvend is, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de door ons verstrekte overeenkomst door opdrachtgever is ondertekend en door ons is ontvangen, dan wel op het moment dat door ons een begin is gemaakt met de uitvoering van de opdracht.

4.2. Indien aan ons aanbod een termijn is gebonden, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de door ons verstrekte overeenkomst door opdrachtgever is ondertekend en door ons is ontvangen binnen de door ons gestelde termijn.

4.3. Wij zijn bevoegd voor de juiste uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.
 
Artikel 5. Annulering en tussentijdse beëindiging

5.1. De opdrachtgever voor een ontwikkeltraject heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een ontwikkeltraject te annuleren per aangetekende brief.

5.2. In geval van annulering binnen een periode van vier weken voorafgaand aan de start van het ontwikkeltraject, blijft opdrachtgever gehouden het volledige cursusgeld te voldoen.

5.3. Het bepaalde in lid 2 is eveneens van toepassing in geval van tussentijdse beëindiging van de deelname door opdrachtgever en/of de deelnemer.

5.4. Het intake gesprek kan tot 2 werkdagen voor aanvang van het gesprek kosteloos worden verplaatst. Bij verplaatsing binnen 2 werkdagen voor aanvang van het gesprek wordt € 125,00 (excl. 19% BTW) in rekening gebracht. Indien de deelnemer voor het geplande intake gesprek niet aanwezig is, wordt eveneens € 125,00 (excl. 19% BTW) in rekening gebracht.

5.5. De opdrachtgever en de deelnemer verplichten zich vooraf opgave te doen van alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de door ons te verrichten opdracht.

5.6. Wij behouden ons het recht voor om een naar ons verwezen deelnemer niet, dan wel onder beperkende voorwaarden, te accepteren. Wanneer het intake gesprek met de deelnemer hiertoe aanleiding geeft, zullen wij de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte stellen.
Alle verrichte werkzaamheden ten behoeve van het intake gesprek (voorbereiding, intake gesprek zelf, verslag en rapportage aan opdrachtgever) zullen in voorkomende gevallen op regiebasis in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Hiervoor wordt een tarief gehanteerd van € 125,00 per uur (exclusief 19% BTW).

5.7. Indien de opdrachtgever:
a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient dan wel beslag op het geheel van haar vermogen wordt gelegd;
b. enige krachtens de wet of overeenkomst op haar rustende verplichting niet nakomt;
c. overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, waaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstellingen van haar bedrijf,
hebben wij door enkel het plaatsvinden van een van bovenvermelde feiten zonder ingebrekestelling het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden.

5.8. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door ons geleden schade, onder meer bestaande uit rente en winstderving.

5.9. Het in het vorige lid genoemde recht van ons om tot ontbinding van de overeenkomst met de opdrachtgever over te gaan, geldt niet indien de tekortkoming van de opdrachtgever, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding en haar gevolgen niet rechtvaardigt.

5.10. Indien het bepaalde in lid 7 zich voordoet en de opdrachtgever een voordeel geniet dat zij bij behoorlijke nakoming niet zou hebben gehad, hebben wij het recht op vergoeding van onze schade ten belope van de hoogte van dit voordeel.

5.11. Niettegenstaande het bepaalde in lid 7 hebben partijen tevens het recht de overeenkomst te ontbinden indien een ongestoorde voortgang in de uitvoering van de overeenkomst wegens niet aan ons toe te rekenen omstandigheden niet mogelijk is.

5.12. Opdrachtgever is verplicht indien een van de feiten genoemd in lid 7 zich voordoet, hiervan onverwijld schriftelijk verslag aan ons te doen. 
 
Artikel 6. Vervanging

De opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een ander persoon aan de cursus laten deelnemen, indien de plaatsvervanger binnen 24 uur na de annulering van de oorspronkelijke deelnemer aan ons wordt meegedeeld. De voorwaarde voor de vervanging is wel, dat het voeren van het intake gesprek nog mogelijk is.
Vervanging na de start van de cursus is niet meer toegestaan.

Artikel 7. Prijsstelling

7.1. Alle op de website genoemde prijzen zijn bindend, tenzij anders opgenomen in een schriftelijke overeenkomst zoals bedoeld in artikel 4. Genoemde prijzen zijn exclusief reis- en verblijfskosten, en exclusief omzetbelasting.

7.2. De reiskosten van de opdrachtgever/deelnemer en eventuele overnachtingen van opdrachtgever/deelnemer zijn in het bedrag van het ontwikkeltraject niet inbegrepen.

7.3. De verblijfkosten (op basis van dagarrangement) van de opdrachtgever/deelnemer, als mede verplichte literatuur in verband met deelname aan een ontwikkeltraject zijn in het bedrag van het ontwikkeltraject inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven of schriftelijk overeengekomen.

7.4. Prijzen zijn gebaseerd op uitvoering binnen normale werktijden. Indien als gevolg van aan de opdrachtgever toe te rekenen oorzaken buiten de normale werktijden moet worden gewerkt, dienen de extra kosten door de opdrachtgever te worden gedragen, tenzij hiermee in de totstandkoming van de overeenkomst rekening is gehouden.

Artikel 8. Betaling

8.1. Het volledige honorarium is direct bij opdrachtverlening verschuldigd.

8.2. Tenzij schriftelijk overeengekomen, dient betaling door de opdrachtgever te geschieden binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur. Deze termijn geldt als een fatale termijn, waarbij het verstrijken van welke de opdrachtgever in verzuim is. Verrekening met vorderingen die de opdrachtgever op ons stelt te hebben, is uitgesloten.

8.3. Bij niet betaling binnen de tussen partijen overeengekomen termijn, dan wel de termijn gesteld in lid 2, is contractuele rente verschuldigd, gelijk aan een rentepercentage van 1,5% per maand, of de wettelijke rente indien deze hoger is, waarbij een gedeelte van de maand voor een volle maand wordt gerekend, ingaande de eerste dag na het verstrijken van de voornoemde betalingstermijn.

8.4. Bij niet betaling binnen de overeengekomen termijn, dan wel de termijn gesteld in lid 2, is de opdrachtgever incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten worden ten deze gesteld op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,00.

8.5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter voldoening van vorderingen uit de overeenkomst die het langst opeisbaar zijn, zelfs indien de opdrachtgever meedeelt dat de voldoening op een andere vordering ziet.

8.6. De opdrachtgever is niet gerechtigd op grond van beweerde onjuiste uitvoering van werkzaamheden en om welke andere reden dan ook, de nakoming van haar betalingsverplichting te weigeren of op te schorten.

8.7. In geval van liquidatie, insolventie, aanvraag van faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zijn onze vorderingen, uit welke hoofde dan ook, bij de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

8.8. Te allen tijde hebben wij het recht om van de opdrachtgever zekerheid, in welke vorm dan ook, te verlangen voor de nakoming van al haar verplichtingen uit de overeenkomst. In het geval de opdrachtgever niet aan het verzoek tot het stellen van zekerheid voldoet, hebben wij het recht de overeenkomst te ontbinden of onze verplichtingen op te schorten.
 
8.9. Indien naar mening van de opdrachtgever een factuur op onjuiste wijze is samengesteld of om een andere reden niet akkoord wordt bevonden, dient de opdrachtgever dit binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur aan ons schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken. Betwisting schort de verplichting tot betaling niet op.

Artikel 9. Opschorting

 Onverminderd het bepaalde in artikel 8 zijn wij bevoegd onze prestatie op te schorten indien de opdrachtgever niet aan een of meer van haar verplichtingen voldoet, dan wel indien te onzer kennis gekomen omstandigheden ons goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever haar verplichtingen niet zal nakomen, behoudens afwijkende dwingendrechtelijke bepalingen.

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten

10.1. Wij behouden ons alle rechten van intellectueel eigendom voor in de meest ruime zin en in de meest volledige omvang, in het bijzonder auteursrechten op producten (zoals readers, hand outs, toetsen, rapporten, programma’s) en diensten die voortvloeien uit of samenhangen met de opdracht, tenzij een andere rechthebbende op het werk zelf is aangegeven.

10.2. Opdrachtgever heeft het recht de door ons geleverde producten en diensten te gebruiken voor eigen gebruik, mits zij heeft voldaan aan haar financiële verplichtingen tegenover ons. Ieder ander gebruik, zoals onder meer publicatie, is niet toegestaan zonder onze schriftelijke toestemming.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1. Wij spannen ons in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig gemaakte afspraken de uit te voeren.

 11.2. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor directe en indirecte schade, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

11.3. In geval wij in tegenstelling tot lid 1 aansprakelijk mochten zijn voor enige schade, is onze aansprakelijkheid steeds beperkt tot directe schade en strekt deze nimmer uit tot eventuele bedrijfsschade of andere gevolgschade, waaronder inbegrepen derving van inkomsten. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. redelijke kosten die de opdrachtgever zou moeten maken om onze prestatie aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien de opdrachtgever de overeenkomst heeft ontbonden;
b. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
c. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze voorwaarden.

11.4. In het geval wij in tegenstelling tot lid 1 aansprakelijk mochten zijn voor schade, is onze aansprakelijkheid steeds beperkt tot die schade en maximaal tot die bedragen waartegen wij verzekerd zijn, dan wel redelijkerwijs, gelet op het in de branche geldende gebruik, verzekerd zouden zijn geweest.

11.5 Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de door ons gesloten aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden is iedere aansprakelijkheid beperkt tot de prijs die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst tussen partijen heeft voldaan of indien het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een periode van zes maanden. In beide gevallen geldt een maximum van € 11.344,-.

11.6. Wij zullen bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele tekortkoming van de door ons ingeschakelde derden.

11.7. Het bepaalde in dit artikel geldt slechts voor zover onze aansprakelijkheid ingevolge wet of overeenkomst (w.o. begrepen het bepaalde in de onderhavige algemene voorwaarden) niet reeds verder is beperkt dan uit de enkele toepassing van dit artikel.

Artikel 12.  Vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart ons tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij één en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.

Artikel 13.   Geschillen en toepasselijk recht

13.1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

13.2. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.
 
Artikel 14. Slotbepaling

14.1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland te Arnhem onder nummer 0000356570 en zijn in werking getreden op 21 september 2006.

14.2. Deze voorwaarden liggen bij ons ter inzage en zijn op aanvraag kosteloos verkrijgbaar.